Gastblog van Casper Hulshof: Help, mijn kind moet naar een Steve Jobsschool!

Casper Hulshof, waarmee ik ‘Jongens zijn slimmer dan meisjes‘ schreef, maakte deze uitgebreide analyse van de verschillende documenten die een beeld schetsen van wat de Steve Jobs-scholen zoal inhouden. Ik plaats hier ook deze analyse met zijn toestemming. Zelf stel ik steeds dat visie belangrijker is dan technologie en de belangrijkste vaststelling die Casper meegeeft in zijn analyse, is dat de technologie (en zeker de iPad) ondanks de naam Steve Jobs-school vooral een belangrijke bijrol speelt in plaats van de hoofdrol die je in de berichtgeving meestal merkt. Zelf deel ik de mening van Casper dat de hoge ambities misschien wel het belangrijkste knelpunt zal blijken. Maar hier zal vooral de toekomst uitsluitsel moeten geven. Oja, wie een afbrekend stuk verwacht, stop nu maar met lezen, want net als in ons boek is het vooral genuanceerd.

Uw kinderen gaan al enkele jaren met plezier naar de school in de buurt. Het schoolgebouw was al jaren aan vervanging toe en inmiddels is de bouw van een nieuwe school begonnen. Er zijn regelmatig bijeenkomsten waarin een update over de bouw wordt gegeven. Tijdens een een van deze avonden kondigt het schoolbestuur aan het vanaf september 2013 helemaal anders aan te willen pakken: de nieuwe school zal verdergaan als ‘Steve Jobsschool’. Uiteraard heeft dat consequenties, bijvoorbeeld voor het personeel waarvan een deel ‘wordt vervangen’. Zo moet het ongeveer gegaan zijn in Sneek. De directeur is trots want de school is ‘klaar voor de toekomst‘. De plannen leiden echter ook tot heftige reacties en aandacht van de media. Sommige ouders zijn zich rotgeschrokken en zeggen hun kind van school te halen. Toch zijn er ook nieuwe aanmeldingen. En u, wat gaat u doen? Wellicht heeft u kritische vragen over het schoolconcept van de Steve Jobsschool. De organisatie achter het concept, O4NT, heeft verschillende documenten op haar website gezet waarin alles uitgelegd wordt. Het is een goed idee die documenten te bekijken. Toch kan ik me indenken dat niet elke ouder gewend is om een schoolmodel door te nemen en kritisch te bekijken. Dat is jammer, want ik heb gemerkt dat kritische opmerkingen door O4NT (en ook door oprichter Maurice de Hond) steevast worden beantwoord met: “Lees ons schoolmodel, dan wordt alles duidelijk.”
Omdat ik pretendeer iets van onderwijskunde te weten dacht ik dat het wellicht nuttig zou zijn als ik commentaar geef op het onderwijsmodel van de Steve Jobsscholen. Daarom heb ik het O4NT schoolmodel in detail doorgenomen. Ik spreek steeds abstract over ‘O4NT’ als de auteurs van het model, maar uiteraard horen daar gewone personen bij. Hieronder geef ik mijn commentaar op het model, en ik zal daarbij ingaan op zaken die me aanspreken, en zaken waarvan ik denk: dat zou ik niet doen. Aan het eind geef ik ook een oordeel over het schoolmodel en ik zal zeggen of u uw kinderen in september met een gerust hart naar de Steve Jobsschool kunt laten gaan.

De documenten

O4NT biedt op haar website verschillende documenten aan. Het interessantst is het schoolmodel, maar er is bijvoorbeeld ook een document voor scholen die zich willen aansluiten bij het concept met criteria waaraan zij moeten voldoen (bijvoorbeeld een goed functionerend draadloos netwerk). Er is zelfs een wat curieus document met ‘beloften aan het kind’. Die beloften wijken overigens niet af van wat je op een normale school mag verwachten. O4NT verdient complimenten voor de stukken die ze publiceren. Het schoolmodel is in heldere taal geschreven en het bevat ook geen vreemde of obscure terminologie. Als er onderwijstermen gebruikt worden (’21st century skills’) dan worden die uitgelegd, op een aantal uitzonderingen na (‘serious gaming’). Ook wordt niet gestrooid met hippe Engelse termen, wat zeker mogelijk was geweest. En ‘gameday’ klinkt ook wel aantrekkelijker dan ‘sport- en speldag’ (wat de lading ook niet goed dekt).

Het schoolmodel

In het document staat het schoolmodel tweemaal beschreven, een keer in het kort en een keer uitgebreid. Heel veel verschillen de beschrijvingen niet van elkaar. In het document voor scholen zijn overigens her en der aanvullingen te vinden, met name over wat wel en niet verplicht is.
Bij het lezen springen twee zaken meteen in het oog: de naam ‘Steve Jobs’ en het gebruik van iPads. Dat heeft ertoe geleid dat het schoolconcept in de volksmond bekend staat als de ‘iPadschool’. Dat is jammer, want het doet echt geen recht aan het O4NT-concept. Dat concept is veel breder dan ‘alle leerlingen werken met iPads’. Sterker: ik zou durven stellen dat de iPad in zekere zin een ondergeschikte rol speelt in het schoolconcept. Hierover later meer. Over de keuze voor de iPad (uit logistieke en praktische overwegingen) en de naam Steve Jobs is al veel gezegd, daar ga ik hier niet op in. Het beestje moet een naam hebben.

Het schoolmodel van O4NT bestaat globaal uit vier verschillende punten, namelijk:

 1. Het onderscheid tussen een fysieke en een virtuele school
 2. De verschillende leerdoelen (kerndoelen en 21st century skills)
 3. Communities in en rond de school (de school als onderdeel van een groter geheel)
 4. De praktische organisatie van de school (wat uiteenvalt in acht aspecten)

De uitleg bij deze vier punten maakt duidelijk: hier is een club met ambitie aan het werk. O4NT wil veel, heel veel, en het moet allemaal tegelijk gebeuren. Daar zit wat mij betreft ook wel een knelpunt: de praktijk lijkt door tomeloze ambitie voorbij te worden gestreefd. Er wordt veel gevraagd van bestuurders, docenten, ouders en leerlingen. Ik bespreek kort de kenmerken van de vier punten zoals die in de documenten beschreven worden.

Het onderscheid tussen een fysieke en een virtuele school

U heeft wellicht in een klas met zo’n 25 anderen gezeten, een leerjaar heet dat. De Steve Jobsschool volgt een heel ander concept, namelijk SlimFit. Dat is een onderwijsinnovatie waarbij er geen klassen zijn, maar ‘units’. Een unit bestaat uit 70 tot zo’n 100 leerlingen (of minder als de school kleiner is). Een unit heeft geen leerkracht, maar een team van begeleiders en coaches. Een Steve Jobsschool heeft dus geen leerkrachten in dienst. In de school zijn grote en kleine groepsruimtes, met zaken als openslaande deuren om een ruimte van klein groot te maken. De ruimtes zijn geen klassen, maar ‘ateliers’. Er is een rekenatelier, een taalatelier, maar ook een laboratorium en een keuken (waar onder begeleiding door leerlingen gekookt wordt). In de ateliers wordt veel zelfstandig geleerd, maar er worden ook regelmatig wedstrijden gehouden. Er zijn ook ruimtes die de creativiteit (‘out of the box’-denken) stimuleren, met grote schermen en beamers. Buiten is ruimte voor het verzorgen van planten en dieren: Jan Ligthart kijkt vanaf een wolk waarschijnlijk goedkeurend toe.
SlimFit bestaat al een tijdje. Het is op zichzelf een ‘innovatief’ onderwijsexperiment. Het klinkt leuk, maar we weten dus niet of het goed werkt. Ik vind het verstandig dat O4NT aansluit bij een lopende onderwijsinnovatie, maar je moet als ouder maar geloven dat het loslaten van het fysieke klaslokaal ook positief uitpakt.
De fysieke school is lang open elke dag, maar de virtuele school is altijd open. Dit is de digitale leeromgeving (de ‘ELO’) waartoe leerlingen, begeleiders en ouders toegang toe hebben. Verder vallen mij in het bijzonder nog twee zaken op:

 1. Het doel is om aanwezigheid in de school automatisch te registereren. Een elektronische prikklok, dus.
 2. In het onderwijs wordt ‘serious gaming breed ingezet’. Meer krijgen we hierover niet te lezen helaas. In het model zie je wel regelmatig wedstrijdelementen terugkomen, iets wat een duidelijk verband heeft met ‘gaming’.

De belangrijkste implicatie is dat een leerling niet altijd aanwezig hoeft te zijn op de fysieke school tijdens reguliere schooltijden. Onder praktische organisatie hierover meer.

De verschillende leerdoelen

Er bestaan wettelijk geformuleerde leerdoelen. De onderwijsinspectie kijkt of scholen die doelen nastreven. De Steve Jobsschool hanteert die officiele leerdoelen, maar voegt er extra doelen aan toe. De nieuwe doelen passen bij O4NT (dat staat voor ‘Onderwijs voor een Nieuwe Tijd’). In de onderwijswereld staan ze bekend als ’21st century skills’. Dat zijn vaardigheden als samenwerken, leiderschap tonen en creatief zijn – vaardigheden waarvan O4NT stelt dat je die wel buiten, maar niet binnen reguliere scholen opdoet. De reden zit voor een groot deel in de toetsing. De citotoets meet geen 21st century skills, allerminst zelfs. O4NT is hier uitgesproken kritisch over en dit stuk is sterk geschreven. Minder sterk is hoe de school gaat bijhouden wat de vorderingen van leerlingen zijn. Dat gaat min of meer automatisch, door registratie van de uitgevoerde acties op de iPad. Er staat dat de ontwikkeling van het kind wordt bijgehouden ‘via zijn output’. Hoe dit in de praktijk werkt (en of het wel zo gaat werken) is nog onbekend.

De school zet zich in voor brede talentontwikkeling, waarbij kinderen veel eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen krijgen. Er is geen sprake van totale vrijheid. Het model benadrukt dat kinderen die meer sturing of structuur nodig hebben die ook krijgen van hun begeleider. Hierin onderscheidt het onderwijsmodel zich nadrukkelijk van bijvoorbeeld Iederwijs.

Communities in en rond de school

U vervoert wel eens kinderen naar de kinderboerderij? Reken erop dat u bij de Steve Jobsschool echt aan de bak moet. Als ouder wordt u een ‘pedagogische en didactische partner’ van de school (het plan spreekt wat ongelukkig over ‘niet alleen leesouder of luizenmoeder’). Uw inzet is verplicht en daar worden schriftelijke afspraken over gemaakt. Daarnaast wordt een portfolio opgesteld waarin elke ouder zijn werk en hobby’s kan neerzetten. Het idee is dat u benaderbaar bent door leerlingen als zij daarover iets willen weten voor een project waarmee zij bezig zijn. Dat laatste vind ik een goed idee dat navolging van andere scholen zou mogen krijgen, zolang ouders kunnen aangeven hoe vaak zij benaderd willen worden. Het is duidelijk: schoolbesturen die overwegen een Steve Jobsschool te worden doen er goed aan eerst met ouders in gesprek te gaan. Zonder hen een beslissing nemen is dom, want ouders zijn allerminst een neutrale partij in het eindresultaat.
Tenslotte betekent ‘community’ ook dat de school samenwerking zoekt met bedrijven en organisaties in de buurt, en dat eigenlijk iedereen een bijdrage kan leveren (dit aspect is nog niet echt uitgewerkt).

De praktische organisatie van de school

Een Steve Jobsschool heeft een aantal interessante nieuwe kenmerken. Die vormen samen de dagelijkse gang van zaken op school. Eruit springen:

 1. De school is elke (werk)dag open van half 8 ’s ochtends tot half 7 ’s avonds.
 2. De school werkt met periodes van 3 maanden (tweemaal 6 weken), er zijn geen vastgelegde schoolvakanties.
 3. Voor elk kind worden apart afspraken over aanwezigheid op school gemaakt (en zo nu en dan geevalueerd). Concreet kan dat betekenen dat het ene kind 150 dagen in een jaar naar school gaat en het andere meer dan 200. Dat ene kind doet dan meer op de virtuele school (en het maakt dan dus niet uit waar hij of zij zich bevindt).
 4. Er is elke maand een ‘Steve Jobs Gameday’. Het lijkt op een combinatie van een sportdag, een tentoonstelling/presentatie van gemaakt werk en een weeksluiting. Er worden wedstrijden gehouden. Er is ook een jaarlijkse Gameday waarin alle Steve Jobs-scholen samenkomen. Dat zal een flinke manifestatie worden. Het document voor scholen zegt overigens dat deelname aan gamedays voor scholen niet verplicht is.
 5. Leerlingen werken in blokken van 6 weken aan projecten. Daarbij wordt de onderwijsmethode ‘verhalend ontwerpen‘ gehanteerd (‘storyline method‘), een methode die in Nederland redelijk voet aan de grond heeft gekregen, maar die natuurlijk ook weer een specifieke aanpak vereist.
 6. Aan begeleiders en coaches wordt als eis gesteld dat zij zelf beschikken over 21st century skills. Het is logisch dat dat consequenties heeft voor het personeel dat al op school werkzaam is, zoals het geval in Sneek illustreert.

Conclusie

U ziet het, het is een flink plan, dat schoolmodel van O4NT. Het ziet er redelijk coherent uit, maar er zijn nog wel wat hobbels te nemen. Met name de uitwerking van verschillende methodes die nu tussen neus en lippen door genoemd worden heeft nog wat voeten in de aarde. Veel aandacht gaat op dit moment uit naar de technische aspecten, de hardware (en het draadloze netwerk) en de software (welke ‘apps’ zijn het meest geschikt voor onderwijs). Misschien is u opgevallen dat ik 1 ding expliciet nauwelijks heb genoemd in de beschrijving van het schoolmodel: de iPad! Al lezende viel me op dat iPads eigenlijk maar een bijrol in het verhaal spelen. Als je in het document het woord iPad consequent zou vervangen door ‘laptop’ (of notebook) verandert het verhaal niet. Er wordt in verschillende stukken soms gedweept met de unieke mogelijkheden die tablets bieden, daarover zal ik in een ander artikel rapporteren. In het schoolmodel van O4NT zie ik daarvan niets terug1. Sterker: er wordt vermeld dat in de school her en der ook desktopcomputers zullen staan ‘voor specifieke toepassingen’. Zo heet wordt de soep niet gegeten, blijkbaar.

Kunt u uw kinderen naar de Steve Jobsschool laten gaan? Het hangt ervan af waartoe u zelf bereid bent. Uw eigen inspanning is namelijk onderdeel van het schoolmodel. Ik vermoed dat er zeker in het begin problemen zullen zijn. De plannen zijn zeer ambitieus, en gaan over veel meer dan alleen maar het opwaarderen van het gebruik van ICT in de klas. Er is namelijk geen klas, er is een open gemeenschap waarin leren plaatsvindt, fysiek of virtueel. Het uitgewerkte schoolmodel biedt veel aanknopingspunten, maar het is nog een open vraag of alle gestelde doelen in de praktijk te realiseren zijn.

1  O4NT geeft in de FAQ op haar website aan dat de keuze voor de iPad bewust is gemaakt, omdat ‘De iPad op dit moment de tablet [is] die de meeste mogelijkheden biedt voor het intuitieve leren dat wij voor het (jonge) kind zo belangrijk vinden.’

10 gedachten over “Gastblog van Casper Hulshof: Help, mijn kind moet naar een Steve Jobsschool!

 1. Nieuwe initiatieven zijn niet gemakkelijk in een land vol met regels en waar controle hoog in het vaandel staat. Mijn zoon is naar een ‘nieuwe’ school gegaan in Leeuwarden, een middelbare school. Zeker er waren vele kinderziektes, maar het enthousiaste team maakte veel goed. Zeker mijn zoon, en diens klasgenoten bleken tegen het einde van het havo achter te liggen qua leerstof vereist voor het examen en dat was voor ons ouders een grote schrik. Hieruit blijkt dat de communicatie niet geheel helder was.
  Maar mijn zoon heeft een goede tijd gehad op die school, hij werd gezien en erkend in zijn (on-)mogelijkheden (erg slim en zeer dyslectisch). Ik ben een ouder van 3 kinderen. De andere twee zijn naar het reguliere middelbare onderwijs in de buurt gegaan. Zij hebben het daar niet slecht gehad, maar ik gun ieder kind een school zoals Impuls in Leeuwarden, zoals deze school in de eerste instantie wilde zijn. Mijn zoon was onderdeel van de eerste lichting op Impuls. Wat hij gemist heeft is de aansluiting op het HBO onderwijs. Maar met hem vele andere jongens, ook uit het reguliere onderwijs systeem.
  Vernieuwen is niet gemakkelijk en zal met vallen en opstaan gebeuren.
  Impuls is ‘gedwongen’ om zich toch meer aan te passen aan het reguliere onderwijs. Hoe het daar nu precies gaat weet ik niet.
  Wat ik wel weet is dat het huidige reguliere onderwijs systeem niet meer passend is. Dat het creativiteit eerder smoort, dan stimuleert. Dat de verschillen tussen niveau s’ erg wordt benadrukt en bevestigd, uitgaand van een fixed mindset inplaats van een growth mindset. Terwijl steeds duidelijker wordt dat het brein flexibel, lerend is en ook cognitief leren emotie is.
  De reactie van de huidige politiek is treurig en conservatief.

  Ik gun een nieuwe school een kans, een kans om zich te kunnen ontwikkelen in plaats van, bij ‘bewezen’ falen, gedwongen wordt zich aan te passen oftewel een stap terug te zetten, opgelegd vanuit de inspectie.
  Want wat is dé vraag, waarom gaan kinderen/jongeren naar school;
  Om te leren wat en wie ze zijn, willen weten en kunnen ? of alleen
  Om een diploma te halen, waarna ze vrijwel alle kennis die ze geleerd hebben weer zo snel mogelijk kunnen vergeten ?

 2. Pingback: Wat is het verschil tussen een juf en een iPad? | X, Y of Einstein?

 3. Pingback: Gastblog van Casper Hulshof: Help, mijn kind mo...

 4. Pingback: Gastblog van Linda Duits: Vergeet de iPad-school. Lego lanceert de Lego-school! | X, Y of Einstein?

 5. Pingback: Gastblog van Casper Hulshof: Help, mijn kind mo...

 6. Pingback: Die ochtend in de krantenwinkel: weer discussies over iPad-scholen | X, Y of Einstein?

 7. Pingback: Die ochtend in de krantenwinkel: weer discussies over iPad-scholen | Blogcollectief Onderzoek Onderwijs

 8. Pingback: Wat we weten over de iPad op school

 9. Pingback: Na de reconstructie van de val van Steve Jobsschool De Ontplooiing | X, Y of Einstein?

 10. Pingback: Na de reconstructie van de val van Steve Jobsschool De Ontplooiing | Blogcollectief Onderzoek Onderwijs

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.