Persbericht NRO: Evaluatie Passend Onderwijs (zie ook M-decreet)

In Vlaanderen hebben we het M-decreet, in Nederland het niet onvergelijkbare Passend Onderwijs. Er zijn nieuwe resultaten van het NRO die inclusief onderwijs in Nederland monitort in een reeks van verschillende rapporten:

Voor de Evaluatie Passend Onderwijs zijn nieuwe onderzoeksresultaten opgeleverd. Ze geven inzicht in uiteenlopende aspecten van de invoering van passend onderwijs, zoals onder meer de ervaringen van leraren en ouders en de impact op het speciaal onderwijs.

De rapporten zijn tegelijk met de tiende voortgangsrapportage passend onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer aangeboden. De onderzoeken zijn uitgevoerd door het consortium van het NRO-onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs. Meer informatie vindt u op www.EvaluatiePassendOnderwijs.nl.

Het NRO geeft de Tweede Kamer op woensdag 7 december van 18.30-20.00 uur een technische briefing van de onderzoeksresultaten. Deze briefing is te volgen via een livestream.

Monitor Ondersteuningsaanbod. Ondersteuningsaanbod voor leerlingen en teamleden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, schooljaar 2015/2016.
De monitor geeft zicht op de ondersteuning waarvan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften gebruik kunnen maken en op de ondersteuning die leraren en andere teamleden op scholen daarbij krijgen. Ook wordt gekeken naar de veranderingen die zich hierin sinds de start van passend onderwijs hebben voorgedaan. In dit onderzoeksrapport wordt verslag gedaan van de eerste afname van deze monitor, in 2016.

Passend onderwijs in de praktijk. Casestudies in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.
In de monitoring en evaluatie van passend onderwijs worden vijftien meerjarige casestudies uitgevoerd. Vijf samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs, vijf in het voortgezet onderwijs en vijf mbo-instellingen worden gevolgd van 2015 tot 2020. Het rapport bevat de bevindingen van de eerste ronde integrale casestudies. In de eerste helft van 2016 zijn de vijftien cases voor het eerst bezocht, hebben interviews plaatsgevonden en zijn gegevens en documenten opgevraagd.

Passend onderwijs en de lerarenopleidingen. Thematische casestudy naar de wijze waarop lerarenopleidingen hebben gereageerd op de invoering van passend onderwijs.
Dit onderzoeksrapport is een thematische casestudy naar de wijze waarop lerarenopleidingen in Nederland hebben gereageerd op de invoering van passend onderwijs. De studie beschrijft de impact van de invoering van passend onderwijs op enkele lerarenopleidingen die voorbereiden op het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarnaast wordt besproken hoe samenwerkende lerarenopleidingen in ADEF-, LOBO-, ICL- en WOSO-verband anticiperen en reageren op de invoering van passend onderwijs.

De impact van passend onderwijs op het SO/SBO en het VSO.
Wat is de impact van passend onderwijs op het SO/SBO en het VSO? Die vraag wordt beantwoord in deze publicatie, waarbij wordt ingezoomd op veranderingen in (I) de positie van het SO/SBO en het VSO binnen het samenwerkingsverband, (II) het toelatingsproces, (III) het realiseren van dekkend aanbod, en (IV) leerlingstromen. Met verschillende partijen zijn interviews gehouden, waaronder met directeuren/teamleiders van cluster 3-, 4-, en SBO-scholen.

De bomen en het bos. Leraren en ouders over passend onderwijs.
Hoe werkt passend onderwijs in de praktijk? Deze publicatie neemt de lezer mee in een journalistieke zoektocht langs basis- en middelbare scholen. Leraren vertellen over wat zij meemaken met zorgleerlingen en niet-zorgleerlingen. Sluiten de goede bedoelingen van de wet aan bij de werkelijkheid van het lesgeven? Ouders komen aan het woord over wat hun ervaringen zijn op scholen. Krijgen hun kinderen het passende onderwijs dat zij wensen?

Op weg naar nieuw beleid lwoo. Voortgangsonderzoek naar opting out lwoo.
Voor lwoo bestaat per 1 januari 2016 de mogelijkheid tot ‘opting out’. Achttien samenwerkingsverbanden hebben deze mogelijkheid benut om alvast ervaringen te kunnen opdoen met de situatie waarin criteria, duur, procedure en licenties voor lwoo worden losgelaten. In dit rapport komt aan de orde voor welke varianten van opting out is gekozen met bijbehorende beweegredenen, alternatieve invulling en verwachte gevolgen. Tevens wordt per variant beschreven wat de eerste ervaringen zijn van de verschillende belanghebbenden.

Factsheet 1. Leerlingen in speciaal en regulier onderwijs. Update schooljaar 2015/16.
Een onderdeel van het Evaluatieprogramma Passend Onderwijs is het regelmatig presenteren van kengetallen die voor passend onderwijs relevant zijn. Dit gebeurt in de vorm van factsheets over verschillende onderwerpen. Dit factsheet 1 gaat over leerlingstromen tussen regulier en speciaal onderwijs en laat trends hierin zien van vóór tot na de invoering van passend onderwijs; periode 2011-12 tot en met 2015-16.

Loopbanen van zorgleerlingen en niet-zorgleerlingen, van voor de invoering van passend onderwijs.
Dit onderzoek brengt in kaart wat leerlingen doen na afsluiting van hun periode voortgezet onderwijs, in het onderwijs of op de arbeidsmarkt, en of er nog verschillen (merkbaar) zijn tussen zorgleerlingen en niet-zorgleerlingen. Maakt het voor onderwijsloopbanen en kansen op de arbeidsmarkt iets uit wat voor type ondersteuningsbehoeften een leerling heeft? Is er bijvoorbeeld verschil tussen leer- en gedragsproblemen? Doet intelligentie er toe, of sekse, of sociaal milieu? Speelt ondersteuning van ouders een rol, of ondersteuning door externe hulpverleners? Deze en andere vragen komen in dit onderzoek aan bod.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.