NRO-bericht: Samenwerkingsnetwerken kunnen onderwijsvernieuwing helpen beklijven

Nieuws van onderzoek via het NRO:

Om ervoor te zorgen dat een vernieuwing in het onderwijs standhoudt, moet die vernieuwing aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarde voor zo’n verduurzaming is samenwerking in professionele netwerken, zowel binnen als buiten de school, waar kennis en ervaringen worden gedeeld.

Er is geen gebrek aan vernieuwing in het onderwijs. Maar hoe kunnen scholen ervoor zorgen dat die vernieuwingen beklijven, en ook niet beperkt blijven tot die ene klas waar het begon. Of tot dat ene vak of die ene school? Daarvoor zijn een aantal voorwaarden of condities essentieel, concluderen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de NSO-CNA Leiderschapsacademie. “Het gaat niet om de resultaten van onderwijsvernieuwing, maar om het proces van verduurzaming ervan”, legt onderzoeker Femke Geijsel uit. “We hebben ons daarom beperkt tot kwalitatief onderzoek en niet gekeken naar effectstudies.”

Netwerken

De zogenoemde relationele condities zijn de belangrijkste voorwaarden voor duurzaam vernieuwen. “Je ziet bij veel vernieuwingsinitiatieven dat netwerken worden opgericht”, vertelt onderzoeker Virginie März. “Netwerken in de scholen, zoals docentontwerpteams of leergemeenschappen, en schoolexterne netwerken tussen scholen en om scholen heen met bijvoorbeeld externe begeleiders.”

Dergelijke samenwerkingsverbanden vergroten de kans op verduurzaming van de innovatie. März: “Bijvoorbeeld doordat leraren in een docentontwerpteam zelf de verantwoordelijkheid krijgen om de vernieuwing vorm te geven en deze eigen te maken. De vernieuwing wordt niet extern opgelegd, maar ze bouwen hem zelf van onderaf op.”

Kennis delen

“Het werkt vooral goed als in dat netwerk ervaringen én kennis worden gedeeld”, vult Geijsel aan. Toch is samenwerking niet de heilige graal. Er zijn ook risico’s aan verbonden. Er kunnen eilanden van vernieuwing binnen de school ontstaan als zo’n ontwerpteam zijn ervaringen niet met anderen deelt. “Netwerken hebben ook een relationele taak naar buiten toe. Daar moet je niet mee wachten tot er een vernieuwingsresultaat is om over te vertellen. Er moet van begin af aan worden geïnvesteerd in ‘interactie en kennisdeling’ rondom een ontwerpteam.”

Duurzaamheid zou daarom niet pas na de implementatie van een vernieuwing aandacht moeten krijgen. Focus op netwerksamenwerking in en rondom een vernieuwing is vanaf het begin nodig.

Andere voorwaarden

Goede samenwerking in netwerken kan bovendien de andere cruciale condities indirect versterken. Die andere voorwaarden zijn innovatie-specifieke, individuele, structurele en leiderschapscondities. Wat betreft de innovatie-specifieke condities is het belangrijk dat de vernieuwing een visie op het leren van leerlingen bevat, zegt Geijsel. “Vernieuwingen die verduurzamen zijn leerlinggericht. Bij veel innovaties wordt het organiseren van de activiteit voorop gesteld. Juist de ervaringen van leraren met het leren van de leerlingen en de verdieping in het denken over leren moeten centraal blijven staan.”

Individuele condities betreffen actieve betrokkenheid en eigenaarschap van leraren en dat zij begrip hebben van en kennis over de vernieuwing. Bij structurele condities gaat het over tijd, middelen en ondersteuning die leraren tot hun beschikking hebben. Door het oprichten van samenwerkingsverbanden kan een gebrek aan individuele condities en structurele condities worden opvangen. Taken kunnen bijvoorbeeld worden verdeeld en niet iedereen hoeft dezelfde kennis te hebben.

Regisserend leiderschap

De taak van de schoolleiding – de leiderschapscondities – vergelijkt März met het samenstellen van een voetbalteam. De leiding “moet zorgen voor de spelverdeling, zorgt ervoor dat leraren kunnen samenwerken (tijd en ruimte) en stimuleert kennisdeling. Maar hij of zij heeft ook oog voor linkjes tussen docenten. Als er bijvoorbeeld maar één aardrijkskundedocent is op een school, dan kan die gekoppeld worden aan een aardrijkskundedocent bij een andere school binnen de scholengroep.”

Schoolleiders en teamleiders moeten vanaf het begin die regisserende rol op zich nemen, en niet wachten tot er een resultaat is. “Ik vermoed dat als je de agenda van goede schoolleiders bekijkt, zij daar de nodige tijd in steken, en niet voor niets dus”, aldus Geijsel. “Vervolgonderzoek is nodig naar wat dit vraagt van schoolleiders.” Zo moet de schoolleider zelf netwerken mét kennisdeling buiten de school aangaan. Voor de eigen professionele ontwikkeling maar ook voor de opschaling en doorontwikkeling van de vernieuwing in andere scholen.

März, V., Gaikhorst, L., Mioch, R., Weijers, D., & Geijsel, F. P. (2018). Van acties naar interacties. Een overzichtsstudie naar de rol van professionele netwerken bij duurzame onderwijsvernieuwing. Amsterdam/Diemen: RICDE, Universiteit van Amsterdam/NSO-CNA Leiderschapsacademie.

Deze is leuk: OK Go maakt site voor het onderwijs over de wetenschap achter hun spectaculaire video’s

Ok Go is een echte YouTube-band. Eerlijk? Niemand kent hen echt van hun songs, maar eerder van hun spectaculaire video’s zoals deze:

Nu heeft de band in samenwerking een website gemaakt voor het onderwijs met extra informatie over en de wetenschap achter drie van hun video’s.

Zoals bijvoorbeeld deze:

Bekijk de hele OK Go Sandbox hier.

Vandaag 14 maart organiseren de Amerikaanse leerlingen een nationale School Walkout

De recente school shooting heeft geleid tot veel leerlingenprotest in de VS. Elke shooting is er een te veel. Vandaag zullen veel leerlingen als protest hun school verlaten om te manifesteren. Onder de hashtag #enough krijgt de VS vandaag een dag van National School Walkout.

De moeilijke evenwichtsoefening bij het praten over onderwijs

Deze week volgt De Morgen de onderhandelingen over de zware beroepenlijst op en kijken ze specifiek naar welke invloed dit alles kan hebben op de loopbaan van leerkrachten.
Professor Wim van den Broeck tweette gisteren hierover het volgende:

Deze tweet raakt aan een moeilijke evenwichtsoefening. Het is belangrijk dat leerkrachten opkomen voor hun beroep en hun beroepssituatie. Maar tegelijk zorgt de negatieve berichtgeving – die voor alle duidelijkheid verre van alleen lesgevers zelf komen – ervoor dat steeds minder mensen voor dit mooie beroep kiezen.

Het is iets waar ik zelf ook mee worstel. Ik wil problemen kunnen benoemen en mee oplossingen zoeken, maar door dit publiek te doen, kan het beeld van het beroep verder een knauw krijgen.

Wat ik zelf als oplossing probeer, is naast de uitdagingen ook genoeg duidelijk te maken waarom ik lesgeven zowat het mooiste beroep ter wereld vind.

Opvallend: er zou een link zijn tussen een beter werkgeheugen en als kind op je vingers tellen

Via BPS Digest vond ik deze nieuwe Zwitserse studie waarvan de uitslag anders was dan ik eerst verwachtte.

De onderzoekers deden onderzoek bij 84 zes-jarigen uit 6 scholen die het tellen op de vinger niet stimuleren maar ook niet verbieden (wat soms ook op scholen kan gebeuren). Op deze manier hoopten de onderzoekers spontaan vinger-tellen te kunnen waarnemen.

Van alle deelnemende kinderen werd het werkgeheugen gemeten via de backward digit span taak, waarbij ze een rij getallen moeten herhalen in omgekeerde volgorde. Meer correct herhaalde getallen wijst op een beter werkgeheugen.

Tijdens de sommen die de kinderen vervolgens kregen, werden de kinderen ook discreet gefilmd om het vingertellen in beeld te brengen.

Van de 84 kinderen, deden 52 aan vingertellen en er was een duidelijke correlatie met betere rekenprestaties, maar… er was ook een duidelijke link tussen vingertellen en een groter werkgeheugen.

Dat laatste lijkt verbazend, omdat je zou denken dat deze kinderen net hun vingers wellicht minder nodig zouden hebben.

De onderzoekers vermoeden nu dat de kinderen met een slechter werkend werkgeheugen het vingertellen zelf nog niet ontdekten. En tussen de kinderen die wel vingertelden met een beter en een slechter werkgeheugen was er ook een duidelijk verschil: de vingertellers met een beter werkgeheugen gebruikten een veel efficiëntere manier om met de vingers te tellen dan de kinderen met een slechter werkgeheugen.

De onderzoekers stellen nu dat het wellicht een idee kan zijn om kinderen op jonge leeftijd in eerste instantie wel effectief te leren tellen met hun vingers. Niet zozeer om zo hun werkgeheugen te vergroten, maar wel om beter rekenproblemen te overwinnen.

Abstract van het onderzoek:

In this study, we show that 6-year-old children with high working memory capacity are more likely to use their fingers in an addition task than children with lower capacity. Moreover and as attested by a strong correlation between finger counting and accuracy in the arithmetic task, finger counting appears to be a very efficient strategy. Therefore, discovering the finger counting strategy seems to require a large amount of working memory resources, which could lack in low-span children. Furthermore, when children with low working memory capacities use their fingers to solve addition problems, they more often use the laborious counting-all strategy than children with higher capacities who use more elaborated procedures such as the Min strategy. Consequently, we suggest that explicit teaching of finger counting during the first years of schooling should be promoted because it could help less gifted children to overcome their difficulties in arithmetic.

Echt mooi van Klasse: de leerkracht van het jaar zal geen leraar zijn

Klasse gaat terug op zoek naar de leraar van het jaar, maar er is deze keer iets opvallends bij de oproep: je kan geen leerkracht nomineren. Wel iemand anders, namelijk:

Hoezo, de leraar van het jaar is geen leraar? Klopt! Want niet alleen wie lesgeeft verdient warme waardering voor zijn enthousiaste inzet. In en rond de school zijn veel mensen onmisbaar. En wat ze doen, is soms onzichtbaar.

En dit is zo terecht. Als ik naar mijn eigen schoolloopbaan kijk, herinner ik me nog hoe ik voor de eerste keer meneer Serafine, de bode van het college in Eeklo ontmoette en hoe hij mij als kind geruststelde voor de nieuwe grote school. Van de vele studiemeesters en -juffen besefte ik toen niet altijd hoe cruciaal ze waren in het doen draaien van de school. Nu, ik zelf les geef, weet ik des te beter hoe Veronique, Annemie, Christophe en de vele anderen broodnodig zijn zodat ik het beste kan geven voor mijn studenten.

Maar Klasse kijkt nog verder dan wie ik allemaal opnoemde:

…de leerlingenbegeleider die je op de speelplaats een duwtje in de rug geeft om die ruzie op te lossen, je motiveert om op tijd naar school te komen. Of jouw speeltijd opfleurt met een babbel. Je collega in de refter die je bord opwarmt na een slopende vergadering. Je redder op het secretariaat die moeilijke formulieren helpt in te vullen. De klusser die de vreselijke lamp doet ophouden met knisperen, je fiets herstelt of timmert aan jouw droomklas. De engel die zorgt voor propere toiletten, stoelen stapelt of de lerarenkamer opruimt. En de begeleider in de opvang die begripvol is als je net te laat je kind ophaalt. 

Je kan nomineren tot 6 april!

Week van de lentekriebels: relationele en seksuele vorming op school

Sensoa lanceerde een nieuwe website in het teken van de ‘Week van de Lentekriebels‘ waarbij dit jaar flirten en versieren centraal staat. Daar hoort ook deze video bij met getuigenissen over relationele en seksuele vorming op school.

En wil je er echt goed aan werken op school, dan is deze poster misschien een goed vertrekpunt: