Wat staat er in de startnota voor de onderhandelingen Vlaamse regering over onderwijs (en wat niet)

Bart De Wever gaf de startnota voor de onderhandelingen van een tweede Zweedse regering vrij. Onderwijs krijgt daarin een prominente plaats vroeg in de nota. Wat staat er?

Het Vlaamse onderwijs heeft altijd tot de top behoord en dat moet zo blijven. Het streven naar excellentie – het maximale halen uit de talenten van elke leerling – moet primeren boven een verkeerd begrepen gelijkheidsstreven dat leidt tot nivellering en niveauverlaging. Met regelmatige, gevalideerde netoverschrijdende proeven en aangescherpte eindtermen verhogen we de kwaliteit van ons onderwijs. Met verplichte taalbadklassen Nederlands voor kinderen die daar nood aanhebben, vermijden we leerachterstand en schooluitval. We versterken het kleuter- en lageronderwijs. In het secundair onderwijs waken we erover dat het huidige aanbod van onderwijsvormen, ASO, TSO, KSO en BSO, gegarandeerd blijft. De getrapte studiekeuze vanaf het tweede jaar behouden we. We geven weer vertrouwen aan leerkrachten en directies, verminderen hun administratieve taken en herstellen het respect voor de leraren en de klassenraad. We investeren fors in aantrekkelijke schoolgebouwen en in extra capaciteit, vooral inhet secundair onderwijs. We schaffen de dubbele contingentering in het hele leerplichtonderwijs af en geven ouders opnieuw maximale vrijheid in de schoolkeuze voor hun kinderen. Aan de doelstellingen van het M-decreet geven we voortaan een pragmatische invulling: inclusief onderwijs indien haalbaar, kwaliteitsvol buitengewoon onderwijs indien meer aangewezen.Daarover beslissen leerkrachten en schooldirecties in overleg met de ouders.

*UPDATE* An Vermeulen wees me terecht er op dat er nog 2 elementen extra in de tekst staan die ook niet onbelangrijk zijn:

 • In het officieel onderwijs voeren we de levensbeschouwelijke neutraliteit in voor leerkrachten en leerlingen. 
 • Om het identiteitsbesef van de jongere generatie te bevorderen, stellen we in navolging van Nederland een Vlaamse canon op, een lijst van ankerpunten uit onze Vlaamse cultuur en geschiedenis, die Vlaanderen als Europese natie typeren en die onze leerlingen op school en nieuwkomers in onze inburgeringscursus moeten kennen

In feite ogenschijnlijk weinig verrassends, met zaken waar oa de N-VA al lang op hamert:

 • Afschaffing dubbele contigentering
 • Herbekijken M-decreet
 • Behouden ASO, TSO, KSO en BSO
 • Verminderen planlast (zelden iemand voor verhogen planlast horen pleiten, trouwens).
 • Neutraliteit (minder verrassend als je buiten onderwijs kijkt.

Maar tussen de regels zitten er ook wel verrassingen:

 • De regelmatige, gevalideerde netoverschrijdende proeven stonden al in het masterplan SO van Pascal Smet, maar hier staat expliciet netoverschrijdend. Het Katholiek onderwijs kondigde al zelf een dergelijke toets aan op het einde van de eerste graad, maar wie zal deze organiseren? Is dit een aankondiging van centrale examens? Waarvoor zullen deze gebruikt worden? Ik kan me inbeelden dat bvb CD&V hier moeite mee kan hebben.
 • “De getrapte studiekeuze vanaf het tweede jaar behouden we.” Dit is in feite erkennen dat de studiekeuze de factor nu ligt op 13 jaar in het tweede jaar van de eerste graad die je nu in feite geen brede graad meer kan noemen, maar een beetje breed eerste jaar. Het is een opvallend zin, bekeken in de loop van de geschiedenis.
 • De canon als middel (iets waar nu al veel discussie over is op Twitter)

Het is ook altijd belangrijk te kijken wat er niet expliciet in staat:

 • Opvallend weinig aandacht voor dossiers waarvan verschillende waarnemers aangeven dat ze net cruciaal zullen worden de komende jaren:
  • lerarentekort en lerarenopleiding (het respect voor leraren moet wel hersteld worden, maar hoe?)
  • inhoud basisonderwijs
 • Hoger onderwijs wordt wel indirect vermeld met investeringen in onderzoek, maar verder komt het er nogal bekaaid van af qua aandacht.

Nu, dit alles is maar een startnota voor de komende onderhandelingen en ik kan me inbeelden dat er wellicht nog teksten klaar liggen met meer details.

Lectuur op zaterdag: NLP en snollebollekes, geloof in wetenschap en gesponsorde YouTube video’s en meer)

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot: Darwin’s theorie uitgelegd door de BBC

Nu in de VS: Het is je eerste schooldag en als je thuiskomt? Dan zijn je ouders er niet meer.

Via Larry Ferlazzo vond ik dit bericht over de raids die in Mississippi gevoerd werden om mensen die illegaal in de VS verblijven op te pakken. De gevolgen voor kinderen én onderwijs blijken niet min:

Heb het verhaal gecheckt, en blijkt te kloppen. Check ook hier of hier.

En wat nu? Zeer veel onduidelijkheid, nog erger, ook veel onduidelijkheid over wat er met alle kinderen gebeurt.

Hier zijn geen woorden voor. Gewoon geen.

Nieuwe studie over aanpak om onderwijsniveau op te krikken én ongelijkheid (iets) tegen te gaan

Net werd een nieuwe studie gepubliceerd over DASI. Ik moet bekennen dat het me ook niet veel zei, maar DASI staat voor Dynamic Approach to School Improvement en dit onderzoek bij 72 scholen en meer dan 5500 leerlingen. Men testte de aanpak in verschillende landen en in elk land deed de testgroep het beter dan de controlegroep. De onderzoekers zagen ook dat – in tegenstelling tot de controlegroep – de invloed van SES-achtergrond (iets) kleiner werd, al geven ze wel aan dat hier nog werk aan de winkel is om die resultaten nog te verbeteren.

Ik vond deze presentatie van hoofdauteur Leonidas Kyriakides over het model uit 2015:

Hoe reageren op “1 op de 3 eerstejaars aan de KU Leuven kampte met psychische klachten”? Meer vragen dan antwoorden.

Een zeer opvallend bericht op de website van De Morgen. 1op 3 eerstejaarsstudenten aan de KU Leuven zou kampen met psychische klachten. Dit lijkt gigantisch en als je er al vraagtekens bij durft plaatsen, zou het kunnen overkomen als harteloos. Nochtans zien we uit ander onderzoek dat in Vlaanderen zowat 5,7% zich minder goed in zijn vel voelt, en die kunnen echt niet allemaal aan de KU Leuven zitten. Kijkt men naar een ouder artikel in VETO zou je kunnen zeggen dat het goed nieuws, in 2016 sprak men nog over de helft van de studenten, maar dan ging het niet alleen over eerstejaars.

Op Twitter reageerde Wim Van den Broeck als volgt:

Is er sprake van overdiagnose? Is er sprake van meer druk? Is er sprake van minder weerbaarheid bij jongeren? Zijn er meer moeilijkere thuissituaties zoals verder in het artikel aangegeven wordt, thuis een belangrijke oorzaak volgens de JOP-monitor? Heeft prof Van den Broeck gelijk? Het zijn allemaal verklaringen die ik de voorbije jaren al zag passeren, maar die moeilijk vast te pakken zijn. Maar misschien is er nog iets helemaal anders aan de hand… met de cijfers?

Als je wat dieper kijkt in de cijfers, ontdek je al snel een pak nuance en meer herkenbare percentages die tegelijk ook vragen bij mij oproepen:

31 procent van de 1.650 participerende eerstejaars meldden psychische klachten zoals faalangst (6,4 procent), slaapstoornissen (6,2 procent), aanpassing/eenzaamheid (5,6 procent), behandeling bij psycholoog of psychiater (2,6 procent), familiale of relationele problemen (2,5 procent), depressie (2,5 procent), paniekaanvallen (0,8 procent), eetstoornis (0,6 procent) en zelfmoordgedachten of -pogingen (0,4 procent).

Hierbij vraag ik namelijk me wel af hoeveel overlap tussen de percentages zitten? Ik kan me inbeelden dat 1 persoon slechter scoort op verschillende van die factoren? Het lijkt alsof men in het jaarverslag van de KU Leuven een fout gemaakt is en men alle klachten heeft opgeteld? De tabel is niet echt sluitend te noemen, maar het kan zijn dat er ook andere klachten waren die niet opgenomen zijn in het overzicht.

In hetzelfde jaarverslag vind je namelijk ook deze cijfers terug:

De belangrijkste redenen voor een consultatie zijn:

 • Urogenitale klachten 24%
 • Luchtwegenaandoeningen 16%
 • Huidaandoeningen 11%
 • Preventieve raadplegingen 9%
 • Orthopedie en traumatologie 9%
 • Maagdarmklachten 8%
 • Psychische aandoeningen 5%

Waarbij die laatste percentages meer in de lijn liggen van de verwachtingen op basis van ander onderzoek. En het zou betekenen dat er veel mensen die klachten hebben, niet de weg vinden naar hulp binnen de universiteit, wat op zich dan weer een ernstig probleem zou zijn, iets wat ook in het VETO-artikel aangekaart wordt. Nog meer vragen dus.

Wat voor mij vooral belangrijk is en blijft: iedereen die hulp nodig heeft, moet die krijgen. Daarbij is overdiagnosticering – als die er al dan niet zou zijn – gevaarlijk omdat zo de mensen die echt hulp nodig hebben misschien minder hulp krijgen of ondergesneeuwd worden. Laagdrempeligheid blijft belangrijk en het taboe op psychische problemen heeft spijtig genoeg nog steeds Te Gek-campagnes nodig, al zie ik een positieve evolutie. Preventie is wellicht ook noodzakelijk, naast meer zicht op al dan niet dalende weerbaarheid en/of stijgende druk.

Los daarvan: een persbericht dat dus meer vragen dan antwoorden oproept.

Er beweegt iets in Singapore: afbouw gestandaardiseerde testen

Het was vorig jaar al besloten, maar nu begint het echt merkbaar te worden: Singapore bouwt het aantal gestandaardiseerde examens af met als centrale doelstelling het welbevinden van de leerlingen te verhogen. Dit alles onder het motto: onderwijs is geen competitie.

Dit is nogal een grote stap voor een land waar de testdruk behoorlijk groot was. Let wel, het betekent niet dat alle toetsen en gestandaardiseerde testen verdwijnen. Wel zullen ook bepaalde vergelijkende elementen niet meer op het rapport te zien zijn. Concreet verandert er dit:

Tegelijk wordt ook een nieuw, meer-eisend curriculum ingevoerd, waardoor het moeilijk in te schatten zal zijn wat de eigenlijke gevolgen zullen zijn binnen enkele jaren. De komende jaren zijn sowieso overgangsjaren. Wel iets om zeker op te volgen! (Lees meer hier).

Amerika versus China, waar ervaren leerlingen het beste schoolklimaat?

Momenteel woedt er een handelsoorlog tussen China en de VS. Deze studie doet ook een wedstrijdje China versus Amerika, maar dan over hoe leerlingen het schoolklimaat ervaren en waar leerlingen meer betrokken bleken.

De resultaten samengevat:

 • Chinese pupils perceived all aspects of school climate significantly more positively than American pupils during middle school and high (secondary) school.
 • The difference was smaller in elementary (primary) schools, with no significant differences for fairness of rules, clarity of behavioural expectations and school safety.
 • US pupils’ engagement was greater in elementary schools, while Chinese pupils reported greater emotional engagement in middle and high schools.
 • A significant relation between school climate and engagement was found for American pupils but not Chinese pupils.

Dit onderzoek past bij eerdere studies die toonden dat de motivatie van Chinese leerlingen hoger lagen dan bij Amerikaanse leerlingen, maar met extra nuances.

Abstract van het onderzoek:

OBJECTIVE:
The purpose of this study was to examine differences between American and Chinese students in their perceptions of school climate and engagement in school, and in the relation between school climate and engagement.

METHOD:
Confirmatory factor analyses were used to support the factor structure and measurement invariance of the two measures administered: The Delaware School Climate Survey-Student and the Delaware Student Engagement Scale. Differences in latent means were tested, and differences in relations between variables were examined using multilevel hierarchical linear modeling. Participants consisted of 3,176 Chinese and 4,085 American students, Grades 3-5, 7-8, and 10-12.

RESULTS:
Chinese students perceived school climate more favorably than American students, particularly beyond elementary school. Findings were more complex for student engagement. In elementary school, American students reported greater cognitive-behavioral and emotional engagement, and especially the former. In middle school and high school, Chinese students reported greater emotional engagement; however, no significant differences were found for cognitive-behavioral engagement. Most intriguing were results of multilevel hierarchical modeling that examined associations between school climate and student engagement: They were significant in American schools but not Chinese schools.

CONCLUSION:
Chinese students, compared with American students, perceived the climate of their schools more favorably, especially after elementary school. However, among Chinese students, their perceptions of school climate were unrelated to their self-reported engagement in school-school climate did not seem to matter as much.

Cloudflare stopt zijn diensten voor 8chan, maar of de site zal verdwijnen…?

Het voorbije weekend zag ik op twitter verschillende mensen klagen over 4chan, maar het is wel degelijk 8chan waarop de aankondiging(en) voor massamoord(en) kwam(en). De Standaard schreef eerder dit artikel over de man het kanaal.

Nu heeft Cloudflare aangekondigd dat ze stoppen met hun dienstren die 8chan mogelijk maken:

8chan is among the more than 19 million Internet properties that use Cloudflare’s service. We just sent notice that we are terminating 8chan as a customer effective at midnight tonight Pacific Time. The rationale is simple: they have proven themselves to be lawless and that lawlessness has caused multiple tragic deaths. Even if 8chan may not have violated the letter of the law in refusing to moderate their hate-filled community, they have created an environment that revels in violating its spirit.

We do not take this decision lightly. Cloudflare is a network provider. In pursuit of our goal of helping build a better internet, we’ve considered it important to provide our security services broadly to make sure as many users as possible are secure, and thereby making cyberattacks less attractive — regardless of the content of those websites.  Many of our customers run platforms of their own on top of our network. If our policies are more conservative than theirs it effectively undercuts their ability to run their services and set their own policies. We reluctantly tolerate content that we find reprehensible, but we draw the line at platforms that have demonstrated they directly inspire tragic events and are lawless by design. 8chan has crossed that line. It will therefore no longer be allowed to use our services.

Nu, Cloudflare geeft in zijn persbericht ook aan, dat we ons best geen illusies maken. De site zal misschien even onbereikbaar zijn, maar bij vorige afschakelingen van gelijkaardige ‘disgusting’ sites, zoals Cloudflare ze noemt, bleken die al gauw via een andere provider terug online…